Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long

Mở rộng hợp tác hướng tới tương lai

Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ Đông lớn

Cập nhật: 09/04/2015
Lượt xem: 1605
            TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ - HOÀNG LONG                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                             
             Số:         /BC-SDL                                                                             Hà Nội, ngày      tháng     năm 2014
 
 
 
 
BÁO CÁO CÔNG BỐ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
 
Kính gửi:
 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 • Sở Giao dịch Chứng khoán
 
- Tên công ty: 
Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HOÀNG LONG
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài (Tiếng Anh): SONG DA – HOANG LONG JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SDL
- Địa chỉ trụ sở chính:   Lô HH6 – KĐT Nam An Khánh – Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.37876777            Fax: 04.37876777           
Website: songdahoanglong.com.vn
- Vốn điều lệ: 93.170.000.000 đồng, tương đương với 9.317.000.000 cổ phần.
 
1. Tên cổ đông: Công ty cổ phần Sông Đà 6.
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phần sở hữu nắm giữ trước khi thay đổi: 2.600.000 cổ phần, chiếm 27,91%.
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phần sở hữu nắm giữ sau khi thay đổi: 1.600.000 cổ phần, chiếm 17,17%.
 • Lý do thay đổi: Chuyển nhượng bán cổ phần.
2. Tên cổ đông: Công ty cổ phần Sun.DC
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phần sở hữu nắm giữ trước khi thay đổi: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phần sở hữu nắm giữ sau khi thay đổi: 1.594.000 cổ phần, chiếm 17,11%.
 • Lý do thay đổi: Mua lại cổ phần từ các Cổ đông khác.
 
 
Nơi gửi:
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Như kính gửi; HĐQT, BKS (b/c);
 • Trang Website Công ty;
 •  Lưu TCHC, HĐQT.
 
 

Tài liệu chi tiết:

 • Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ Đông lớn
Dự án "The Golden An Khánh" - Giai đoạn 2
-vlMCmvbuoM video359
Dự án "The Golden An Khánh" - Giai đoạn 2

Thư viện hình ảnh

Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long

Địa chỉ: Lô HH6, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: +84 (024) 37876 777 - Email: info@hoanglongvn.vn
Website: www.songdahoanglong.com.vn


Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1166178

Số người online: 67